ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(ครู) จำนวน ๒ อัตรา

๑. ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

๒. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร https://siccsong-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pr_song_ac_th/EYy6XxZI1bJIi5PqM0CebLIBH6q0qorX-VDl962dFqYXbg?e=B35jjd

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์