ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอง เรื่อง เลื่อนกำหนดการออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสอง เรื่อง เลื่อนกำหนดการออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ในสถานประกอบการประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากเดิมระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เปลี่ยนเป็น วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

 

 

ไฟล์ข่่าวประชาสัมพันธ์