ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพสอง

วิทยาลัยการอาชีพสอง

สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ห่างจากกรุงเทพ ฯ ประมาณ 600 กิโลเมตร หรือห่างจากจังหวัดแพร่ประมาณ 45 กิโลเมตรได้รับงบประมาณในการก่อสร้างและจัดตั้งประมาณ 28,000,000 บาท (ยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน)
ปีงบประมาณ 2539 4,000,000 บาท
ปีงบประมาณ 2540 12,000,000 บาท
ปีงบประมาณ 2541 12,000,000 บาท
ที่ดินสาธารณประโยชน์ ประมาณ 60 ไร่ และที่ดินบริจาคจำนวนประมาณ 41 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอน ครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2541 เดิมวิทยาลัยการอาชีพสอง สังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาได้มีการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย โดยกำหนดเป็นพระราชกิจจานุเบกษายกวิทยฐานะกรมอาชีวศึกษาเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2546


ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

ปีการศึกษา

แผนกวิชา

จำนวนนักเรียน นักศึกษา

รวม

ปวช.

ปวส.

2561

ช่างยนต์

(ช.1) 48 (ช.2) 46 (ช.3) 36

(ส.1) 40 (ส.2) 28

198

ช่างไฟฟ้า

(ช.1) 31 (ช.2) 27 (ช.3) 37

(ส.1) 41 (ส.2) 29

165

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

(ช.1) 11 (ช.2) 6 (ช.3) 10

(ส.1) 2 (ส.2) 3

32

การบัญชี

(ช.1) 33 (ช.2) 27 (ช.3) 29

(ส.1) 30 (ส.2) 9

128

การตลาด

-

-

-

IT

(ช.1) 9 (ช.2) 12 (ช.3) 7

(ส.1) 14 (ส.2) 5

47

 

 

รวม ปวช. 369 คน

รวม ปวส. 201 คน

570 คน

2562

ช่างยนต์

(ช.1) 38 (ช.2) 39 (ช.3) 52

(ส.1) 28 (ส.2) 40

197

ช่างไฟฟ้า

(ช.1) 41 (ช.2) 26 (ช.3) 30

(ส.1) 29 (ส.2) 41

167

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

(ช.1) 10 (ช.2) 11 (ช.3) 6

(ส.1) 10 (ส.2) 3

40

การบัญชี

(ช.1) 18 (ช.2) 29 (ช.3) 28

(ส.1) 27 (ส.2) 23

125

การตลาด

-

(ส.2) 6

6

IT

(ช.1) 7 (ช.2) 7 (ช.3) 12

(ส.1) 8 (ส.2) 13

47

 

 

รวม ปวช. 354 คน

รวม ปวส. 228 คน

582 คน

2563

ช่างยนต์

(ช.1) 63 (ช.2) 26 (ช.3) 39

(ส.1) 33 (ส.2) 30

191

ช่างไฟฟ้า

(ช.1) 42 (ช.2) 41 (ช.3) 28

(ส.1) 21 (ส.2) 32

164

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

(ช.1) 6 (ช.2) 9 (ช.3) 10

(ส.1) 11 (ส.2) 10

46

การบัญชี

(ช.1) 32 (ช.2) 18 (ช.3) 32

(ส.1) 12 (ส.2) 19

113

การตลาด

-

(ส.1) 5 (ส.2) 8

13

IT

(ช.1) 15 (ช.2) 7 (ช.3) 6

(ส.1) 4 (ส.2) 8

40

 

 

รวม ปวช. 374 คน

รวม ปวส. 193 คน

567 คน

2564

ช่างยนต์

(ช.1) 40 (ช.2) 60 (ช.3) 26

(ส.1) 20 (ส.2) 24

126

ช่างไฟฟ้า

(ช.1) 28 (ช.2) 38 (ช.3) 40

(ส.1) 14 (ส.2) 20

106

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

(ช.1) 10 (ช.2) 6 (ช.3) 9

(ส.1) 6 (ส.2) 11

42

การบัญชี

(ช.1) 18 (ช.2) 31 (ช.3) 17

(ส.1) 20 (ส.2) 10

100

การตลาด

-

(ส.1) 6 (ส.2) 4

10

IT

(ช.1) 14 (ช.2) 12 (ช.3) 6

(ส.1) 6 (ส.2) 4

42

 

 

รวม ปวช. 393 คน

รวม ปวส. 179 คน

572 คน


ข้อมูลบุคลากร

ปีการศึกษา

จำนวนบุคลากร

ผู้บริหาร

ข้าราชการ

พนักงานราชการ

ครูพิเศษสอน

เจ้าหน้าที่

2561

3

11

10

14

17

2562

3

10

10

15

16

2563

3

7

10

18

16

2564

2

11

10

15

12

 


หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

ลำดับที่

ชื่อหลักสูตร

ประเภทวิชา

สาขาวิชา

1

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 พุทธศักราช 2556

อุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

2

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 พุทธศักราช 2562

อุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชั่น

พาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการตลาด

1

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 พุทธศักราช 2557

อุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี

1

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 พุทธศักราช 2563

อุตสาหกรรม

สาขาวิชาช่างยนต์

สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

พาณิชยกรรม

สาขาวิชาการบัญชี


งบประมาณและการเงิน

วิทยาลัยการอาชีพสอง

สรุปรายงานเงินงบประมาณเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี                    

งบประมาณ

แหล่งของเงิน

    ปี 61 

    ปี 62

   ปี 63

 

 งบ พรก.

6311100

2,524,910

2,768,520

2,879,040

2,879,040

 

 

 

 

 

 

ปวช.

6311200

589,600

600,000

450,600

2,959,500

ค่าสาธารณูป

6311200

550,000

600,000

700,000

ปวส.

6311200

770,100

699,600

699,500

ประกันสังคม

6311200

112,800

105,800

103,200

งบระยะสั้น

6311200

1,015,200

783,100

699,600

งบลงทุน ไฟฟ้ามัลติ,เครื่องมือ ชย

6311400

810,000

1,780,000

งบลงทุน ชุดป.วิทยาศาสตร์

สิ่งประดิษฐ์

6311400

160,000

220,000

48,000

4,454,051

ค่าหนังสือเรียน

6311400

807,000

805,991.60

746,995

ค่าอุปกรณ์การรียน

6311400

163,530

157,320

157,320

ค่าเครื่องแบบนร.

6311400

333,000

306,000

331,200

ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

6311400

383,325

382,849

354,825

อุตหนุนจัดการเรียนการสอน

6311400

2,469,950

2,969,900

2,632,150

เงินอุดหนุนทุนเฉลิมราช

6311400

72,500

75,000

117,500

รายได้ระหว่างเรียน

6311400

34,000

 

 

อุปกรณ์ประจำตัวผู้เรียน

6311400

116,600

78,540

66,060

ศูนย์บ่มเพาะ

6311500

60,000

205,000

145,000

2,839,944

จัดการศึกษาเรียนรวม (ทวิศึกษา)

6311500

425,600

796,249.50

447,050

ขยายและยกระดับอาชีวพัฒนา ต่อยอด

6311500

29,800

38,500

528,000

Fix it Center

6311500

740,000

550,000

851,000

โครงการอาชีวพัฒนา

6311500

200,000

150,000

200,000

โครงการอาชีวพัฒนา ต่อยอด

6311500

346,000

 

 

โครงารต้านภัยยาเสพติด

6311501

 

18,200

20,000

โครงการพัฒนาวิชาชีพ

6311500

200,000

 

35,000

โครงการพัฒคุณธรรมอาชีว

6311500

200,000

20,000

34,694

โครงการลดปัญหาออกกลางคัน

6311500

 

21,000

22,000

โครงการติดตามประเมินผล

6311500

400,000

20,000

250,000

โครงการพัพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

6311500

 

200,000

 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม

6311500

30,000

46,500

 

โครงการครูทรงคุณค่า

6311500

135,000

 

 

โครงการคืนครู

6311500

189,600

189,600

189,600

โครงการคืนบุคลากร

6311500

117,600

117,600

117,600

ยอดรวม

 

13,986,115

14,662,570

13,132,535

 


ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดแพร่