แบบฟอร์ม
งานบุคลากร
งานสารบัญ
งานหลักสูตร
งานครูที่ปรึกษา
งานวางแผนและงบประมาณ
งานส่งเสริมผลผลิตและการค้า
งานสื่อการเรียนการสอน
คู่มืองานการเงิน
หอพัก วิทยาลัยการอาชีพสอง
งานแนะแนวและการจัดหางาน วิทยาลัยการอาชีพสอง