ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

บุคลากร : แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ - สกุล : นายวุฒิชัย คำมีสว่าง

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : วท.ม เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางสาวพิรุฬห์พิชญ์ ลือโฮ้ง

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษา : คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา

Website : http://www.krujum.org.122.155.18.18.no-domain.name/

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : Mr.Nathee Srina

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา : อส.บ.เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นายสุธีร์ ฟูเต็มวงค์

ตำแหน่ง : ข้าราชการครู

วุฒิการศึกษา : ว.ท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์

Website :

E-portfolio : click

ชื่อ - สกุล : นางสาววรุณยุพา ข้ามสาม

ตำแหน่ง : ครูพิเศษสอน

วุฒิการศึกษา :

Website :

E-portfolio : click


ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้