ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสอง
ข้อมูลบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสอง
ลำดับ ประเภทบุคลากร ชาย หญิง รวม
1   ผู้บริหาร 3 1 4
2   ข้าราชการครู 7 2 9
3   ข้าราชการพลเรือน 0 0 0
4   พนักงานราชการ 7 3 10
5   ครูพิเศษสอน 12 7 19
6   เจ้าหน้าที่ 3 6 9
7   นักการภารโรง 2 2 4
8   ยามรักษาการ 0 0 0
9   พนักงานขับรถ 1 0 1
10   ครูฝึกสอน 0 0 0
11   ครูฝึกในสถานประกอบการ 2 0 2
12   ครูโรงเรียนทวิศึกษา 1 2 3
รวมทั้งหมด 38 23 61

ข้อมูลบุคลากรแยกตามแผนกวิชา
ลำดับ แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1   แผนกวิชายานยนต์ 6 0 6
2   แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง 6 0 6
3   แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 3 0 3
4   แผนกวิชาการบัญชี 0 2 2
5   แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 2 6
6   แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 3 0 3
7   แผนกวิชาสามัญ 2 3 5
8   แผนกวิชาการตลาด 0 1 1
รวมทั้งหมด 24 8 32
ดาวน์โหลด >> ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา