ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษา
ปีการศึกษา  
  คำอธิบาย ครูที่ปรึกษา จำนวนผู้เรียน
ชาย หญิง รวม
1 ปวช.1/10 สาขาการบัญชี
นางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว, นางสาวยุคลธร เสาวรส
นางสาววันทิพย์ ร่องแก้ว, นางสาวยุคลธร เสาวรส 1 18 19
2 ปวช.1/2 สาขายานยนต์
นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน,
นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน, 26 0 26
รวม ปวช. รวม ปวช. 27 18 45
1 ปวส.1/1 สาขานักพัฒนาคอมพิวเตอร์กราฟิก เกม และแอนิเมชัน
นางสาวพิรุฬห์พิชญ์ ลือโฮ้ง,
นางสาวพิรุฬห์พิชญ์ ลือโฮ้ง, 0 4 4
2 ปวส.1/1 สาขาการตลาด
นางสาวนฤมล ใบยา,
นางสาวนฤมล ใบยา, 2 4 6
3 ปวส.1/3 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอัศวิน กิ่งจำปา,
นายอัศวิน กิ่งจำปา, 1 0 1
4 ปวส.1/1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอัศวิน กิ่งจำปา,
นายอัศวิน กิ่งจำปา, 7 2 9
5 ปวส.1/2 สาขาการตลาด
นางสาวปวีณา ใจล้ำ,
นางสาวปวีณา ใจล้ำ, 0 4 4
6 ปวส.1/1 สาขาการตลาด
นางสาวปวีณา ใจล้ำ,
นางสาวปวีณา ใจล้ำ, 0 4 4
7 ปวส.1/3 สาขาเทคนิคยานยนต์
นายดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล,
นายดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล, 5 0 5
8 ปวส.1/2 สาขาการบัญชี
นางสาวนฤมล ใบยา,
นางสาวนฤมล ใบยา, 0 9 9
รวม ปวส. รวม ปวส. 15 27 42
รวม ทั้งหมด รวม ทั้งหมด 42 45 87