ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษา
ปีการศึกษา  
  คำอธิบาย ครูที่ปรึกษา จำนวนผู้เรียน
ชาย หญิง รวม
รวม ปวช. รวม ปวช. 0 0 0
รวม ปวส. รวม ปวส. 0 0 0
รวม ทั้งหมด รวม ทั้งหมด 0 0 0