ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษา
ปีการศึกษา  
  คำอธิบาย ครูที่ปรึกษา จำนวนผู้เรียน
ชาย หญิง รวม
1 ปวช.1/10 สาขาการบัญชี
นายกิติพงศ์ คำปาแฝง,
นายกิติพงศ์ คำปาแฝง, 0 18 18
2 ปวช.1/10 สาขาการบัญชี
นางสาวยุคลธร เสาวรส,
นางสาวยุคลธร เสาวรส, 1 18 19
3 ปวช.1/2 สาขายานยนต์
นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน,
นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน, 26 0 26
รวม ปวช. รวม ปวช. 27 36 63
1 ปวส.1/1 สาขาการตลาด
นางสาวนฤมล เสนาธรรม,
นางสาวนฤมล เสนาธรรม, 2 4 6
2 ปวส.1/3 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสุธีร์ ฟูเต็มวงค์,
นายสุธีร์ ฟูเต็มวงค์, 1 0 1
3 ปวส.1/2 สาขาการตลาด
นางสาวปวีณา ใจล้ำ,
นางสาวปวีณา ใจล้ำ, 0 4 4
4 ปวส.1/1 สาขาการตลาด
นางสาวปวีณา ใจล้ำ,
นางสาวปวีณา ใจล้ำ, 0 4 4
5 ปวส.1/3 สาขาเทคนิคยานยนต์
นายดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล,
นายดนัยศักดิ์ ภูริปัญญาวรกุล, 5 0 5
6 ปวส.1/2 สาขาการบัญชี
นางสาวนฤมล เสนาธรรม,
นางสาวนฤมล เสนาธรรม, 0 9 9
รวม ปวส. รวม ปวส. 8 21 29
รวม ทั้งหมด รวม ทั้งหมด 35 57 92