ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษา
ปีการศึกษา  
  คำอธิบาย ครูที่ปรึกษา จำนวนผู้เรียน
ชาย หญิง รวม
1 ปวช.2/1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวพิรุฬห์พิชญ์ ลือโฮ้ง,
นางสาวพิรุฬห์พิชญ์ ลือโฮ้ง, 6 5 11
2 ปวช.2/2 สาขาการบัญชี
นางจุรีย์รัตน์ ขวดแก้ว,
นางจุรีย์รัตน์ ขวดแก้ว, 0 23 23
3 ปวช.2/1 สาขาการบัญชี
นางจุรีย์รัตน์ ขวดแก้ว,
นางจุรีย์รัตน์ ขวดแก้ว, 0 20 20
4 ปวช.2/1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์
นายสถาพร ธรรมโม,
นายสถาพร ธรรมโม, 7 5 12
5 ปวช.2/2 สาขาไฟฟ้ากำลัง
นายวุฒิชัย มหาวัน,
นายวุฒิชัย มหาวัน, 14 4 18
6 ปวช.2/1 สาขาไฟฟ้ากำลัง
นายวุฒิชัย มหาวัน,
นายวุฒิชัย มหาวัน, 15 5 20
7 ปวช.2/2 สาขายานยนต์
, กฤษฎา โพธิรังสิยากร
, กฤษฎา โพธิรังสิยากร 24 0 24
8 ปวช.2/1 สาขายานยนต์
นายนพคุณ เครือไทย,
นายนพคุณ เครือไทย, 26 0 26
9 ปวช.3/1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายวุฒิชัย คำมีสว่าง,
นายวุฒิชัย คำมีสว่าง, 0 16 16
10 ปวช.3/1 สาขาการบัญชี
นางสาวนฤมล เสนาธรรม,
นางสาวนฤมล เสนาธรรม, 2 25 27
11 ปวช.3/1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์
นายปิยะพันธ์ ปัญญาส่อง,
นายปิยะพันธ์ ปัญญาส่อง, 5 1 6
12 ปวช.3/2 สาขาไฟฟ้ากำลัง
นายอดิศร วงค์ฉายา,
นายอดิศร วงค์ฉายา, 13 2 15
13 ปวช.3/1 สาขาไฟฟ้ากำลัง
นางสาวอาภาพร คำหว่าง,
นางสาวอาภาพร คำหว่าง, 14 1 15
14 ปวช.3/2 สาขายานยนต์
อุกกริช รอดทุกข์,
อุกกริช รอดทุกข์, 27 0 27
15 ปวช.3/1 สาขายานยนต์
นายทรงสิทธิ์ ดีต่าย,
นายทรงสิทธิ์ ดีต่าย, 25 0 25
รวม ปวช. รวม ปวช. 178 107 285
1 ปวส.2/1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายนที ศรีนะ, ว่าที่ ร.ต.นเรศ สุขร่องช้าง
นายนที ศรีนะ, ว่าที่ ร.ต.นเรศ สุขร่องช้าง 5 11 16
2 ปวส.2/3 สาขาการบัญชี
นางพรรณี เปี่ยมญาติ,
นางพรรณี เปี่ยมญาติ, 3 10 13
3 ปวส.2/1 สาขาการบัญชี
นางพรรณี เปี่ยมญาติ,
นางพรรณี เปี่ยมญาติ, 3 15 18
4 ปวส.2/1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
นายปิยะพันธ์ ปัญญาส่อง, นายเผด็จพล ร่องเสอียบ
นายปิยะพันธ์ ปัญญาส่อง, นายเผด็จพล ร่องเสอียบ 1 1 2
5 ปวส.2/3 สาขาติดตั้งไฟฟ้า
นายวีระชาติ ขวดแก้ว,
นายวีระชาติ ขวดแก้ว, 12 0 12
6 ปวส.2/2 สาขาติดตั้งไฟฟ้า
นายวีระชาติ ขวดแก้ว,
นายวีระชาติ ขวดแก้ว, 18 1 19
7 ปวส.2/1 สาขาติดตั้งไฟฟ้า
นายวีระชาติ ขวดแก้ว, ธวัชชัย ปัดถา
นายวีระชาติ ขวดแก้ว, ธวัชชัย ปัดถา 7 1 8
8 ปวส.2/3 สาขาเทคนิคยานยนต์
นายสุริยะ ปฏิแพทย์,
นายสุริยะ ปฏิแพทย์, 11 0 11
9 ปวส.2/2 สาขาเทคนิคยานยนต์
นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน,
นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน, 26 0 26
10 ปวส.2/1 สาขาเทคนิคยานยนต์
นายพรพัฒน์ แข่งขัน,
นายพรพัฒน์ แข่งขัน, 2 0 2
รวม ปวส. รวม ปวส. 88 39 127
รวม ทั้งหมด รวม ทั้งหมด 266 146 412

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้